Home
Contact
Guestbook
สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ
พระราชาคณะชั้นธรรม
พระครูสัญญาบัตร
พัดยศ
ไปปั่นจักรยาน เกาะเมืองอยุธยา กับ Mr.Been555
 

ไปปั่นจักรยาน เกาะเมืองอยุธยา กับ Mr.Been555

โปรแกรมปั่นจักรยานเที่ยวเกาะเมืองอยุธยา เส้นทางช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา สะพานปรีดีธำรง-วัดสุวรรณดาราราม ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชม - สะพานปรีดีธำรง สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีชาวอยุธยา ๒ ท่านคือ หลวงประดิษฐ์มนุญธรรม และหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ - วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดประจำราชวงศ์จักรี จิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝีมือพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) - ป้อมเพชรไพโรจน์ ป้อมขนาดใหญ่แห่งเดียวในอยุธยาที่คงความสมบูรณ์ กำแพงกรุงศรีอยุธยา วังน้ำวนที่บรรจบระหว่าแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก เส้นทางช่วงที่ ๒ วัดสุวรรณดาราราม-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชม - ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ ปูพื้นประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบใหม่ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ชมเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ พระบรมสารีริกธาตุจากกรุวัดมหาธาตุ โบราณวัตถุสมัยอยุธยา เส้นทางช่วงที่ ๓ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา -วัดพระศรีสรรเพชญ์ - พระราชวังโบราณ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชม - ศาลหลักเมืองกรุงศรีอยุธยา จุดใจกลางกรุงศรีอยุธยา เป็นสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนมหารัถยากับถนนรี - คุ้มขุนแผน พระตำหนักหมู่เรือนไทยแบบคหบดี ของกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ ย้ายมาจากวังสะพานเกลือ - วัดพระราม สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สักการะอยุธยามหาปราสาท ที่สิงสถิตแห่งดวงวิญญาณของบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา บึงพระราม บึงธรรมชาติแหล่งน้ำที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา - วิหารพระมงคลบพิตร พระพุทธปฎิมาสัมฤทธ์ ขนาดใหญ่ คู่เมืองอยุธยา - วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดในเขตพระราชฐาน มีพระมหาเจดีย์สามองค์เป็นประธาน พระราชวังโบราณ ซากพระที่นั่ง พระฐานต่างๆ ที่ยังคงความยิ่งใหญ่ในฐานะศูนย์กลางการปกครองของกรุงศรีอยุธยา เส้นทางช่วงที่ ๔ วัดพระศรีสรรเพชญ์-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ ๑ ชั่วโมง ชม - วัดมหาธาตุ พระมหาธาตุประธานกรุงศรีอยุธยา ชมเศียรพระในต้นโพธิ์ - สะพานป่าถ่าน เจดีย์เจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยา ที่ชนช้างระหว่างเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา - วัดราชบูรณะ ชมพระปรางค์ ลงไปในกรุบรรจุพระราชทรัพย์ สมัยสมเด็จพระนครอินทร์ เส้นทางช่วงที่ ๕ วัดราชบูรณะ -วัดหน้าพระเมรุ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ชม - วัดหน้าพระเมรุ พระอุโบสถ และองค์พระประธานทรงเครื่องสมัยอยุธยา วัดเดียวที่พม่าไม่เผา เส้นทางช่วงที่ ๖ วัดหน้าพระเมรุ-วัดโลกยสุธาราม -วัดวรโพธิ์ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที หรือครึ่งชั่วโมง ชม - วัดวรโพธิ์ วัดที่ผนวชและจำพรรษาของพระเจ้าทรงธรรม - วัดโลกยสุธา สักการะพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ - พระเจดีย์สมเด็จพระสุริโยทัย อนุสรณ์วีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา เส้นทางช่วงที่ ๗ วัดโลกยสุธา-วัดไชยวัฒนาราม ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ชม - วัดไชยวัฒนาราม วัดขนาดใหญ่ สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ชมพระปรางค์และเมรุทิศแบบเขมร มีเจดีย์บรรจุพระศพเจ้าฟ้ากุ้ง - วัดพุทไธสวรรย์ วัดสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ที่ยังสมบูรณ์ สักการะเทวรูปพระเชษฐบิดร เส้นทางช่วงที่ ๘ วัดพุทไธสวรรย์ - หน้าโรงพยาบาล – สถานีรถไฟ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ชม - ถนนสายไหม แวะซื้อโรตีสายไหมเจ้าอร่อย ต้นตำรับ หน้าโรงพยาบาล (ข้ามแม่น้ำที่ท่าเรือ) กำหนดการ 7.30 ขึ้นรถไฟที่สถานีบางเขน ทานอาหารเช้าในรถไฟ (ขบวน 135 หรือ 111) 8.30 ถึงสถานีรถไฟอยุธยา เช่าจักรยาน เตรียมเสบียง 9.00 ถึงวัดสุวรรณดาราราม ป้อมเพชรไพโรจน์ 9.30 ถึงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 11.00 วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ 12.00 ทานอาหารกลางวัน พักผ่อน บึงพระราม 13.00 ถึงวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ 14.00 ถึงวัดหน้าพระเมรุ วัดโลกยสุธาราม 15.00 ถึงวัดไชยวัฒนาราม วัดพุทธไธสวรรค์ 16.00 ถึงสถานีรถไฟอยุธยา คืนจักรยาน เตรียมกลับ 18.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ค่าใช้จ่าย ค่ารถไฟ 30 บาท (15+15 รถไฟชั้นสาม) ค่าเช่าจักรยาน 50 – 80 บาท (แล้วแต่ต่อรอง) ค่าบัตรชมโบราณสถาน 60 บาท (บัตรรวมเข้าชมได้ทุกที่ ใช้ได้ 1 เดือน) ค่าอาหาร ค่าของฝาก ตาม อัธยาสัย
Today, there have been 4 visitors (15 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=