Home
Contact
Guestbook
สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ
=> ภาพรองสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต
=> ภาพรองสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย
พระราชาคณะชั้นธรรม
พระครูสัญญาบัตร
พัดยศ
ไปปั่นจักรยาน เกาะเมืองอยุธยา กับ Mr.Been555
 

รองสมเด็จพระราชาคณะ

 

 

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

 
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ชื่อ
วัด
ปีที่ได้รับแต่งตั้ง
1.พระวิสุทธาธิบดี
สุทัศนเทพวราราม
2535
2.พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระบาทมิ่งเมือง/แพร่
2540
3.พระสาสนโสภณ
ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2543
4.พระพรหมเมธี
เทพศิรินทราวาส
2543
5.พระธรรมปัญญาบดี
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2543
6.พระพรหมมุนี
บวรนิเวศวิหาร
2543
7.พระอุดมญาณโมลี
โพธิสมภรณ์/อุดรธานี
2544
8.พระธรรมปัญญาจารย์
ราชผาติการาม
2544
9.พระพรหมเวที
ไตรมิตรวิทยาราม
2544
10.พระพรหมวชิรญาณ
ยานนาวา
2544
11.พระพรหมคุณาภรณ์
ญาณเวศกวัน/นครปฐม
2547
12.พระพรหมเมธาจารย์
บุรณศิริมาตยาราม
2547
13.พระพรหมโมลี
พิชยญาติการาม
2548
14.พระพรหมสุธี
สระเกศ
2548
15.พระวิสุทธิวงศาจารย์
ปากน้ำ
2549
16.พระพรหมจริยาจารย์
กะพังสุรินทร์/ตรัง
2550
17.พระพุทธวรญาณ
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
2550
18.พระสุธรรมาธิบดี
วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี
2551
19.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
2551
20.พระธรรมวโรดม
วัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี
2551
 
 
 

 

พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จมี ๒๐ รูป

มหานิกาย ๑๓ รูป ปัจจุบันมี ๑๓รูป

ธรรมยุติ ๗ รูปปัจจุบันเต็ม


Today, there have been 4 visitors (16 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=